Beslist.nl - Logic4

Beslist.nl

Bij Beslist.nl zijn ruim 10.000 webshops aangesloten. Dit maakt deze marketplace één van de grotere online winkelcentra van Nederland. Voor adverteren op Beslist.nl met een Logic4 webshop bestaan eveneens meerdere oplossingen. Opnieuw via een eigen feed dan wel eenzelfde tussenpartij als EffectConnect en Channable. Hierover later meer.

Categorie
Marketplaces
Website
beslist.nl Bekijk alle partners
Meer weten over deze integratie?

Wil je meer weten over de integratie van Beslist.nl in Logic4 ERP & webshop software? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Zoek door onze site
Demo aanvragen